• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne

  Roboty publiczne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej, turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Organizatorem robót publicznych mogą być:

  1. ośrodki pomocy społecznej,
  2. organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:
  • ochrony środowiska,
  • kultury,
  • oświaty,
  • sportu i turystyki,
  • opieki zdrowotnej,
  • bezrobocia oraz pomocy społecznej,
  • spółki wodne i ich związki,
  • jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Bezrobotni uprawnieni do skierowania do pracy w ramach robót publicznych:

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawnych,
  • dłużnicy alimentacyjni.

  Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych możliwa jest po uprzednim podpisaniu umowy cywilno-prawnej z organizatorem robót publicznych.

  Refundacja części kosztów może być dokonywana w następujacych wariantach:

  1. w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres do 6 miesięcy osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zakwalifikowanej do jednej z niżej wymienionych grup, tj."

  • długotrwale bezrobotnych,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
   • można otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty;
   • lub można otrzymać zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w/w osób przez okres do 12 miesięcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc;

  2. w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę na okres do 6 miesiecy, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, do pracy nie zwiazanej z wyuczonym zawodem w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej, osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zakwalifikowanych do jednej z niżej wymienionych grup tj. :

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • można otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej połowy minimalnego łącznie ze skladką na ubezpieczenie społeczne.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Utworzono: 2012-08-02 08:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2108

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl