• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

   

  Podstawa prawna:
  - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
  - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380)

  Komu można przyznać:
  - podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą;
  - producentowi rolnemu;
  - niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole;
  - żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mają być związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć);
  - podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci (tylko na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych);

  Kto może być kierowany na tworzone miejsca pracy:

  • bezrobotny;
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej , o którym mowa w art. 49 pkt 7 (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy); Opiekun osoby niepełnosprawnej oznacza członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • poszukujący pracy absolwent (oznacza poszukującą pracy osobę, która w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy); Poszukujący pracy absolwent może być kierowany jedynie na stanowisko pracy wyposażane w żłobkach i klubach dziecięcych lub na miejsca pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

  Aby taką refundację uzyskać należy złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do Starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

  Wniosek należy składać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z wzorem druku obowiązującym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

  Wniosek o refundację może być przez Starostę uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła, spełnia łącznie następujące warunki:
  -  nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
  -  prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Przedszkole i szkoła – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  -  nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
  -  nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
  -  nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  -  nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  Jeśli wnioskodawcą jest producent rolny, do wniosku o refundację dołącza dodatkowo:
  -  informację o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
  -  oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  -  dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

  Jeśli wnioskodawcą jest żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne do wniosku o refundację dołączają dodatkowo:
  -  informację o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne albo na mocy porozumienia stron w przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

  Podstawą refundacji jest umowa zawarta pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą. Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności.

  Umowa o refundację powinna zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego, żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne do:

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy związanym bezpośrednio ze sprawowaniem opieki na dziećmi niepełnosprawnymi lub związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania ( w tym mobilnych) – skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta należy zatrudnić co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.
  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesiące stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji zawartej we wniosku;
  • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty na zasadach określonych w art. 46 ust. 2, 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji;

  Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

  Refundacji nie dokonuje się, jeżeli łącznie z inna pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 

  Informacja, druki wniosków i ulotki informacyjne:
  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, pokój Nr 1 (parter), tel. 81 466 52 52 lub na stronie internetowej 

  Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, w godz. 7.45 – 15.00

  Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Agata Kamińska-Sopel Specjalista ds. programów 81 466 52 18  mup@mup.lublin.pl
  Joanna Janik-Demircioglu Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Anna Smolińska Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Bożena Piętas Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 23-04-18 08:02 92.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 92.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 4 - Oświadczenie producenta rolnego 08-04-16 14:59 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:01 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osób fizycznych 08-04-16 15:02 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osoby prawnej 08-04-16 15:02 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 18-07-17 14:52 127.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 127.84KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 02.02.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 02-03-18 09:07 2.42MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.42MB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Maria Busz 2018-01-25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7403

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl