• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  Na podstawie:

  - ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. 2017 r. poz.1065 z późn. zm.),

  - rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2017r.  poz. 1380).

   

  I. 1. Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować:

  - podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym żłobkom lub klubom dziecięcym lub  podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne

  - producentowi rolnemu

  - niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole

  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna  

  oraz

  I. 2. Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować:

  - żłobkom lub klubom dziecięcym lub  podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne

  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy skierowanego poszukującego pracy absolwenta. 

   

  II. 1. Podmiot w tym żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła, producent rolny, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub w przypadku żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta -  może złożyć do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego  poszukującego pracy opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta wniosek w sprawie udzielenia refundacji.

  Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z wzorem druku obowiązującym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, wraz z wymienionymi w nim załącznikami.    

   

  II. 2. Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy podmiot w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła,  spełnia łącznie następujące warunki:

  1)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

  2)      prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  3)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

  4)      nie zalega w dniu złożenia wniosku  z opłacaniem innych danin publicznych;

  5)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

  6)      nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137 i  2138 oraz z 2017r.  poz. 244,768, 952, 966 i 773) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016r. poz. 1541 oraz 2017 poz. 724);

  7)      złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

   

  III. W przypadku producentów rolnych, wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki:

    1) o których mowa powyżej w pkt. II.2. ppkt. 3 – 7;

    2) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednie poprzedzających dzień złożenia wniosku;

    3) zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  IV. W przypadku żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne dołączają oświadczenia, o których mowa w pkt II.2. ppkt 1, 3-7       

                                        

  O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

   

  Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z Wnioskodawcą.  

  Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne do:

  1)  zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego poszukującego pracy opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, a w przypadku zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy o którym mowa w  1 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy;

  2)  utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;

  3) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia       umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji zawartej we wniosku;

  4) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty na zasadach, o których mowa w art. 46 ust 2 i 2b-2c ustawy o promocji zatrudnienia;

  5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług od dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

    

   

  Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

   

  Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.    

  Informacja, druki wniosków i ulotki informacyjne:

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, pokój Nr 1 (parter), tel. 81 466 52 52

  lub na stronie internetowej: www.mup.lublin.pl, zakładka: Dla pracodawców i przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, w godz. 7.45 – 15.00

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Agata Kamińska-Sopel Specjalista ds. programów 81 466 52 18  mup@mup.lublin.pl
  Joanna Janik-Demircioglu Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Anna Smolińska Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Bożena Piętas Specjalista ds. programów 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl
  Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 18 mup@mup.lublin.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 07-08-17 15:13 91.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 91.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 4 - Oświadczenie producenta rolnego 08-04-16 14:59 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 08-04-16 15:01 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osób fizycznych 08-04-16 15:02 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy - dla osoby prawnej 08-04-16 15:02 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 18-07-17 14:52 127.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 127.84KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 37 / 2017 ws. wprowadzenie w życie "Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" 21-09-17 08:07 3.65MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.65MB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Maria Busz 2017-07-18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6328

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl