• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Punkt informacyjny

  Witamy i zapraszamy, wszystkie osoby stawiające pierwsze kroki w Urzędzie do INFORMACJI – parter- pokój nr 1, gdzie uzyskacie Państwo kompleksową informację o korzyściach jakie może uzyskać pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne oraz wymaganych dokumentach przy ubieganiu się o środki z Funduszu Pracy, PFRON.

  Tu również otrzymacie Państwo niezbędne druki:

  • wnioski o organizację stażu i prac interwencyjnych
  • wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • formularz informacji o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy
  • oraz inne

  Informacja:  81 466-52-52

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

  Termin naboru wniosków: od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

  W roku 2017 środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Priorytet pierwszy dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007. W drugim priorytecie zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

  •  zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póz. zm.).

   UWAGA

  W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia;
  W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wszystkich wymaganych załączników, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

   

  Ponadto, szczegółowych informacji dotyczących wsparcia Pracodawców w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie udzielają Pracownicy Referatu Promocji Usług – parter, pokój nr 10, 2 (nr telefonu 81 466-52-44, 81 466-52-45)

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Andrzej Gadomski  Pośrednik pracy  81 466 52 52 mup@mup.lublin.pl
  Piotr Górka Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
  Tomasz Odorowski Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 44 praca@mup.lublin.pl
  Grzegorz Puła Pośrednik pracy/ doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl


  Godziny pracy Urzędu:

  Poniedziałek - Piątek

  7:30 - 15:30
  Godziny przyjmowania klientów:
  Poniedziałek - Piątek 7:45 - 15:00
  Utworzono: 2015-05-26 10:15 | Redagował: Maria Busz 2017-02-07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 50607

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl