• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych.

  Prace w ramach prac społecznie użytecznych mogą być wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy opieki społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

  Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówiła przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

  Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
  • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
  • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych;
  • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

  Okres trwania

  Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji prac społecznie użytecznych - co oznacza, że osoba bezrobotna może wykonywać prace społecznie użyteczne cały rok, zachowując przy tym status osoby bezrobotnej.

  Procedura organizacji prac społecznie-użytecznych

  • W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Miejski Urząd Pracy kieruje do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby wskazane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Starosta refunduje gminie ze srodków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu;
  • Wymiar czasu pracy w ramach prac społecznie użytecznych wynosi do 10 godzin tygodniowo, za wynagrodzeniem co najmniej 8,10 zł za godzinę /stawka obowiązująca od dnia 1 czerwca 2014 roku do 31 maja 2016 roku/, w miejscu zamieszkania lub pobytu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Joanna Jakubaszek Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Żaneta Lech-Marcinkowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Puła Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Ramotowska- Kotyra Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Marcin Repelewski Specjalista ds. programów-stażysta 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Paulina Sadzikowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Sitarz Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Leszek Skorupski Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Sygara Kierownik Referatu 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl

   

  Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Grażyna Sitarz 2015-12-29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2156

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl