• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

  Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

  Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

  Podstawa prawna:

  1). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.. Dz. U. z 2015 r. Nr 149,  z późn. zm.)

  2). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z   tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r.  poz. 864)

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       814665252  mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2386

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl