• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

  Zatrudnienie obcokrajowca przez polskiego pracodawcę wymaga uzyskania przez niego zezwolenia na pracę.

  Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim.
  W tym celu musi uzyskać informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYDANIA INFORMACJI STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH W OPARCIU O REJESTRY OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

  • Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim.
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.)
  • w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  • ponadto, wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

  W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec zgodnie z § 6.1-3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667) oraz wypełnić wniosek o wydanie informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wydaje informację zgodnie z art.88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.) w terminie:

  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • parter pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.00
  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e- mail

  Renata Czeronko

   pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl

  Bożena Gruszecka

  pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
  Edyta Marczak pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
  Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Grzegorz Puła 2016-11-28
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7717

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl