• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

  Zasady otrzymania grantu

  Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy jako grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

  Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

  • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
  • Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.
  • Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, zgodnie z zawartą umową, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
  • Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia lub wykorzystania grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • Zwrot grantu następuje:
  • w kwocie proporcjonalnej od okresu, w którym okres utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
  • w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie proporcjonalnej. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.
  • Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Podstawa prawna:

  • art. 60 a ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minii (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Tomasz Szuwarski Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Beata Mazur Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Urszula Matysiak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy [ 5 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 13-01-15 09:32 87.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 87.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 3 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 12:51 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:24 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba prawna 18-12-14 14:23 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o sytuacji majątkowej - osoba fizyczna 18-12-14 14:23 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-27 10:03 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2029

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl