• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktualności Klubu

  W dniu 21.06.2011 roku w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się pierwsze robocze spotkanie Klubu Pracodawców pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją Pani Agnieszki GąsiorMazur, Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu „Partnerstwo i współpraca mechanizmem rozwoju – dobre praktyki” oraz prezentacją Pana Mariusza Sagana Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów „Przedsiębiorczy Lublin – lubelska strefa ekonomiczna - informacja”.

  Na spotkaniu były dodatkowo poruszane kwestie związane z formą działalności Klubu. Dokonano analizy złożonych ankiet pod kątem weryfikacji oczekiwań i płaszczyzn współpracy Członków Klubu. Ponadto podczas spotkania Uczestnicy zatwierdzili regulamin udziału w Klubie Pracodawców oraz podpisali List Intencyjny inaugurujący przystąpienie do w/w Klubu.

  W dniu 22.09.2011 roku w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne robocze spotkanie Klubu Pracodawców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją Pana Zbigniewa Rymszy - Dobre praktyki Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny  „Lewiatan”, Pani Małgorzaty Targońskiej, przedstawicielki Lubelskiej Fundacji Rozwoju - Klucz do sukcesu” oraz Pani Izabeli Pyzdry – „Możliwość pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”
  z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

  W podsumowaniu spotkania Pan Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin zaprezentował dodatkowe informacje dotyczące lubelskiej strefy ekonomicznej.

  W dniu 16 grudnia 2011 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie przy ulicy Rynek 1 odbyło się spotkanie opłatkowe w ramach Klubu Pracodawców oraz Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Na spotkaniu dokonano podsumowania mijającego roku oraz wręczono podziękowania za współpracę w ramach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego i certyfikaty potwierdzające członkostwo w Klubie Pracodawców. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli firm i instytucji ściśle współpracujących z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. O świąteczną  atmosferę w koncercie kolęd zadbał Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego pod batutą Pani Dyrygent Moniki Mielko–Remiszewskiej. Swoją obecnością uroczystości uświetnili: Pani Prezydent Monika Lipińska oraz j.e. ks. Bp dr Mieczysław Cisło.

  W dniu 9 marca 2012 roku w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne robocze spotkanie Klubu Pracodawców pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Dla Uczestników spotkania przygotowano prezentacje w celu wzbogacenia wiedzy w zakresie oddziaływań instytucjonalnych na terenie naszego miasta. Podczas pierwszej prezentacji Pani Beata Rymarczyk przedstawiła działalność oraz ofertę szkoleniową Wojewódzkiego Klubu Techniki
  i Racjonalizacji w Lublinie. Z kolei Pani Gracja Marcewicz z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin wypowiadała się na temat: „Strategia Lublin 2020, a rozwój rynku pracy, natomiast Pani Edyta Zwierz z MUP w Lublinie zapoznała Członków Klubu z programem „Krok w Przyszłość – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego”. Ostatniej prezentacji dokonał Pan Marian Król pod kątem dobrych praktyk w ramach funkcjonowania Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Pani Małgorzaty Potiopa- kierownika referatu ds. rozwoju przedsiębiorczości i marketingu gospodarczego Urzędu Miasta Lublin poświęcone informacji o strefie gospodarczej i Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.

  W dniu 5 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne robocze spotkanie Klubu Pracodawców pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Dla Uczestników spotkania przygotowano prezentacje w celu wzbogacenia wiedzy w zakresie oddziaływań instytucjonalnych na terenie naszego miasta. Podczas pierwszej prezentacji Pan Tomasz Sobkowicz przedstawił informację dotyczącą działalności ICN Centrum Kompetencji oraz Projektu „Kobiety nową siłą Lubelszczyzny.  Podczas kolejnego wystąpienia Pani Agnieszka Magdziarz – Orłowska jako przedstawicielka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji zaprezentowała założenia projektu „Lubelska Pracownia” w ramach działania 6.2 POKL. Dodatkowo poruszane były m.in.  kwestie związane z organizacją konkursu Super Pracodawca  organizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz propozycji współpracy na rok 2013

  W dniu 03 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne robocze spotkanie Klubu Pracodawców pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

  Tematem spotkania była możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorców oraz skorzystania z usług doradczych i informacyjnych
  w tym zakresie.

  Uczestnikom zostały przedstawione możliwości Dotacji na inwestycje dla sektora MŚP w roku 2012 w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL przez Pana Artura Urbana - Dyrektor Regionalnego Punktu Konsultacyjnego, Lubelska Fundacja Rozwoju.

  Pani Dorota Pazik – Kierownik Sprzedaży, Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny zaprezentowała możliwość skorzystania z pożyczek i poręczeń
  w ramach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

  Pan Marcin Giza - doradca kluczowy Regionalny Ośrodek EFS przedstawił możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach Priorytetu II  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w ramach PO KL. Wystąpiła także Pani Bożena Lisowska oraz Pan Grzegorz Kuna z propozycją udziału w akcji organizowanej przez TVP Lublin Słonik Nadziei

  W dniu 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się spotkanie inaugurujące  prace Klubu Pracodawców w roku 2013.

  Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z projektami realizowanymi przez MUP
  w Lublinie współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  uzyskali informacje na temat form wsparcia urzędu skierowanych do przedsiębiorców.

  Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału  w zaprezentowanych projektach i programach oraz  w Targach Pracy 2013 organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

  W dniu 11 września 2013 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne spotkanie  Klubu Pracodawców .

  Motywem przewodnim spotkania było przekazanie informacji na temat  projektów realizowanych przez : Miejski Urząd Pracy w Lublinie, NSZZ Solidarność, Biuro Karier UMCS oraz Areszt Śledczy w Lublinie.

  Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w zaprezentowanych projektach
  i programach oraz  w Konkursie „Pracodawca Roku 2012” organizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

  W dniu 11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców .

  Podczas spotkania Uczestnicy zapoznali się z  nowymi  instrumentami  rynku pracy  i formami wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców wprowadzonych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz propozycjami współpracy  w ramach projektów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej , realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

  Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w inicjowanych i realizowanych projektach i programach oraz  w Konkursie „Pracodawca Roku 2013” organizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  W dniu 17 września 2014 r. w siedzibie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych przy ul. Niecałej 5 w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców. Spotkanie zostało zorganizowane w nowej formule wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku oraz pracodawcami zrzeszonymi w Świdnickim Forum Pracodawców.

  Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z ofertą Regionalnego Parku Przemysłowego w Świdniku oraz możliwościami wsparcia dla biznesu oferowanymi przez gminę Świdnik. Ponadto  osoby biorące udział w spotkaniu miały okazję uzyskać informacje na temat nowych instrumentów rynku pracy i form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców wprowadzonych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z zasadami udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis.

  Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowego rozwiązania w zakresie finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

  Klub Pracodawców

  Klub Pracodawców

  Utworzono: 2015-05-27 10:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1558

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl