• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej

  Zwrot opłaconych składek ZUS za członków spółdzielni socjalnej

   Spółdzielnia socjalna, mająca swoją siedzibę w Lublinie, może ubiegać się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

   Zwrot polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
  i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – zarówno za zatrudnionych członków-założycieli spółdzielni socjalnej, jak i członków, którzy przystąpili do spółdzielni socjalnej i zostali zatrudnieni na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
  - Prawo spółdzielcze.

              Refundacja opłaconych składek dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą (w przypadku miasta Lublin kompetencje starosty wykonuje Prezydent Miasta Lublin,
  z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP w Lublinie) a spółdzielnią socjalną, po uprzednim złożeniu przez nią Wniosku o zawarcie umowy o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Refundacja składek może być realizowana w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

  - rozporządzenie MPiPS z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot  opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu,

  - ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

  - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis,

  - rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegających się o pomoc de minimis.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
  Alicja Mirosław Specjalista ds. programów
  Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej [ 2 ]
  plik w formacie PDF Zasady dokonywania zwrotu składek ZUS dla spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:59 137.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 137.32KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych skladek na ubezpieczenie społeczne za członków spółdzielni socjalnej 04-02-16 12:57 128.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 128.5KB) pobierz
  Utworzono: 2016-01-18 14:36 | Redagował: Tomasz Lachowski 2016-02-04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1434

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl