• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)

  Refundacja kosztow poniesionych na skladki na ubezpieczenia spoleczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia

  Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia pod warunkiem podjęcia pierwszego zatrudnienia (pierwszej pracy).

  Pracodawca zobowiązany jest zatrudniać skierowane osoby bezrobotne przez okres refundacji a po jego upływie kontynuować zatrudnienie przez okres 6 miesięcy.

  W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji, pracodawca ma obowiązek zwrócić otrzymane świadczenie wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenie wezwania.

  Zwrot otrzymanej refundacji nie następuje w przypadku:

  • gdy zatrudniony bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę,
  • umowa zostanie rozwiązana na podstawie art. 52 Kodeksu pracy,
  • nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy, a pracodawca zatrudni na zwolnione miejsce pracy kolejną skierowaną osobę bezrobotną na pozostały okres, o którym mowa wyżej.

  Natomiast przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenie wezwania.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące, po upływie okresu refundacji, pracodawca zwraca 50% łącznej kwoty wypłaconego świadczenia i naliczonych odsetek ustawowych.

  Refundacja poniesionych kosztów składki na ubezpieczenie społeczne o których mowa wyżej następuje po zawarciu umowy pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin.

  Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia może zostać przyznana pracodawcy zatrudniającemu jednie osobę bezrobotną dla której ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  REFUNDACJA STANOWI POMOC UDZIELANĄ ZGODNIE Z WARUNKAMI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY DE MINIMIS.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
       814665252


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia [ 1 ]
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia 25-06-14 11:23 30.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.96KB) pobierz
  Utworzono: 2014-05-16 21:50 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2371

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl