• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Zasady refundacji

  Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której zrefunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

  Wysokość refundacji jest uzgodniona w umowie i nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Nie można zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  Umowa zobowiązuje pracodawcę lub przedsiębiorcę do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

  Niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie do dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązana z nim umowy o pracę na postawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem dalszych 12 miesięcy zatrudnienia – na zwolnione stanowisko pracy Urząd skieruje innego bezrobotnego.

  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zawraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

  W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

  Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Umowy o refundację mogą być zawierane w okresie od 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

  Na 2017 r. ustalona została kwota refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości 1900 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:


  Art. 150 f i 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity.)

  Na mocy art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – umowy o refundację kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia mogły być zawierane do 31 grudnia 2017 r. Obecnie nie ma podstaw prawnych do zawarcia takiej umowy.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Hawrylak Specjalista ds. programów stażysta 81 466 52 19 mup@mup.lublin.pl
  Paweł Rogalski Pośrednik pracy
  Aneta Rybak Specjalista ds. programów
  Beata Furdel Kierownik Referatu

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku zycia [ 2 ]
  plik w formacie PDF Szczegółowe zasady refundacji przez MUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia 10-01-17 09:32 60.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 60.07KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-01-17 11:47 184.48KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 184.48KB) pobierz
  Utworzono: 2016-01-18 14:30 | Redagował: Maria Busz 2018-01-09
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5271

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl