• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program specjalny

  Program specjalny zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 72b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza zespół działań, obejmujących usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

  Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

  Cel programu:

  zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób
  w wieku 30 - 50 lat
  zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

   Uczestnicy:

  15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat, posiadających kwalifikacje nieadekwatne
  w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne
  w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

   Formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia indywidualne,
  • staże.

   Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

  - świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

  - warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

  - świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenie, staż.

   Okres realizacji:

  01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

   Uwaga:

  Rekrutacja uczestników do programu specjalnego została zakończona w XI. 2015r.

  Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży dla uczestników programu specjalnego.

   

  Program specjalny „Aktywne plus”

   Cel programu:

  zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych kobiet
  w wieku powyżej 50 roku życia
  zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

   Uczestnicy:

  15 osób długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

   Formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe poradnictwa zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia indywidualne,
  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

   Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie uczestników programu:

  - świadczenie z tytułu udziału w grupowym poradnictwie zawodowym

  - warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;

  - świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe  (z wyłączeniem prac interwencyjnych oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy).

   Okres realizacji:

  01 listopada 2015r. do 30 listopada 2016r.

  Uwaga:

  Rekrutacja do programu specjalnego została zakończona w XI.2015r.

  Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży, wniosków o organizację prac interwencyjnych dla uczestników programu specjalnego oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Utworzono: 2016-01-18 14:54 | Redagował: Agnieszka Bicz 2016-01-25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1714

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl