• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 538 wiadomości.

  (2013-06-19)

  "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"

  Buiro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności".
  (2013-06-06)

  BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ

  Absolwentów szkół wyższych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, którzy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych nie podjęli zatrudnienia.
  (2013-05-28)

  "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"

  Projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności" ​ realizowany jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujące w strukturze Urzędu Miasta Lublin.
  (2013-05-20)

  "Integracja-Wiedza-Rozwój"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż obecnie trwa nabór kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie pt.: „Integracja – Wiedza – Rozwój”
  (2013-05-14)

  Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

  Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.
  (2013-05-14)

  Rozpoczęcie naboru do III tury uczestników projektu „Piramida Kompetencji”

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie ogółem 60 osób bezrobotnych, w tym 39 długotrwale bezrobotnych.
  (2013-05-08)

  Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

  „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” – pilotażowy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3.
  (2013-05-01)

  TARGI PRACY 2013 - 24.04.2013 r. (relacja)

  W dniu 24 kwietnia 2013r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Targów Lubelskich przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2013
  (2013-04-25)

  Model współpracy międzysektorowej LPPS- relacja z konferencji

  W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu zrzeszonych w LPPS.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie 30 osób niepełnosprawnych.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno- zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 UP (15K,15M) zarejestrowanych jako os. bezrobotne w MUP w Lublinie oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% UP w okresie do 30.04.2014r.
  (2013-03-25)

  Rozpoczęcie naboru do II tury uczestników projektu "Piramida Kompetencji"

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie 60 osób bezrobotnych, w tym 39 długotrwale bezrobotnych.
  (2013-03-25)

  Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

  Ruszyła rekrutacja do projektu pt.: „Integracja – Wiedza – Rozwój”
  (2013-03-25)

  Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

  Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych w okresie do września 2014 r. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia.
  (2013-03-22)

  Projekt „Piramida Kompetencji”

  Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.
  (2013-03-19)

  Miejski Urząd Pracy wspiera rozwój ekonomii społecznej w Lublinie

  W dniu 15 marca 2013 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie przystąpił do partnerstwa „Inicjatywa na rzecz Ekonomii Społecznej „ SPÓŁDZIELNIA” powołanego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Lublina, a w szczególności osiedla bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej w Lublinie.
  (2013-03-18)

  Spotkanie inaugurujące pracę Klubu Pracodawców w 2013 roku.

  W dniu 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się spotkanie inaugurujące prace Klubu Pracodawców w roku 2013.
  (2013-02-25)

  Relacja ze spotkania Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 21 lutego 2013 r. w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 odbyło się spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266213

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl