• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat do udziału w szkoleniach, stażach oraz w celu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej i bonów na zasiedlenie

  (2017-06-27)

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

  zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz osoby niepracujące, osoby niekształcące się w systemie dziennym, osoby niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

  W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne, w tym w szczególności:

   - długotrwale bezrobotne:

  • w wieku 18-24 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w wieku 25-29 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach.

  W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

  1. Szkolenia realizowane w trybie indywidualnym z uprawdopodobnieniem zatrudnienia przez pracodawcę na okres minimum 3 miesięcy – rekrutacja ciągła,
  2. Staże trwające do 6 miesięcy - rekrutacja ciągła,
  3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej - rekrutacja ciągła
  4. Bony na zasiedlenie - rekrutacja ciągła.

   

  W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie informacji udzielamy pod numerem tel.: 81 466-52-52 lub pod adresem e-mail: mup@mup.lublin.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 264424

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl