• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

  (2017-07-27)

  W związku z realizacją projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:

   

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

  • kobiety,

  • długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy),

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne z wyłączeniem wykształcenia pomaturalnego, policealnego, wyższego),

  • rolnicy i członkowie ich rodzin

  W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

  1. Szkolenia indywidualne z egzaminem zewnętrznym – rekrutacja ciągła: informacja pod numerem tel.: 81 466-52-52, adres e-mail: mup@mup.lublin.pl

  2. Staże - rekrutacja do 30.08.2017r.: informacja pod numerem tel.: 81 466-52-52, adres e-mail: mup@mup.lublin.pl

  3. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych: informacja pod numerem tel.: 81 466-52-52, adres e-mail: mup@mup.lublin.pl

   

  W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z doradcą klienta MUP w Lublinie !!!

  www.mup.lublin.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266028

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl