• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zapraszamy do składania wniosków o staż!

  (2015-03-30)


  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” jest współfinansowany

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację 6 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych.

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujących, niekształcących się w systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono II profil pomocy.

  W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

  - długotrwale bezrobotne:

  • w wieku 18-24 pozostające bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy,
  • w wieku 25-29 zarejestrowane w MUP w Lublinie przez co najmniej 12 miesięcy,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach.

  Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na podstawie:

  • umowy o pracę zawartej na minimum trzy pełne miesiące,
  • umowy cywilno-prawnej zawartej na minimum trzy pełne miesiące, przy czym wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

  Informacje dotyczące składania wniosków oraz druki wniosków znajdują się pod adresem http://www.mup.lublin.pl/dla_pracodawcow/staz.html

  Wnioski należy składać w Referacie Kancelarii w pok. 101.

  Planowany termin rozpoczęcia staży: kwiecień - czerwiec 2015r.

  Decyduje kolejność składania wniosków o organizację stażu !!!!!!!!!  Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266081

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl