• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  WAŻNE: Informacja dla osób bezrobotnych nt. raportu o tzw. zbiegach tytułów do ubezpieczeń

  (2016-07-21)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raport mówiący o tzw. zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Zawiera on informacje o takich osobach, które posiadając status bezrobotnego, nabyły jednocześnie w okresie rejestracji w MUP prawo do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego z innych źródeł.

  Najczęstszymi powodami zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia (umowa o pracę), innej pracy zarobkowej (umowy cywilno-prawne), rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego, opiekuńczego, stypendium sportowego, stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia w wyniku skierowania przez inny podmiot niż MUP.

  Konsekwencją wykrycia takiej zbieżności jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które jeżeli potwierdzi dane zawarte w raporcie, doprowadzi w rezultacie końcowym do utraty statusu bezrobotnego przez daną osobę.

  Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarejestrowanych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub prawem do stypendium, ponieważ powoduje obowiązek zwrotu wszystkich środków finansowych otrzymanych z MUP w Lublinie.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ma również dodatkową możliwość weryfikacji każdej zarejestrowanej osoby dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy ZUS bez konieczności oczekiwania na opisany wyżej raport.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą i przypominamy o konieczności niezwłocznego informowania tut. Urzędu o zaistnieniu sytuacji, które powodują utratę statusu osoby bezrobotnej. Można uczynić to nie tylko poprzez osobistą wizytę w MUP w Lublinie, ale także za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowego.

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266023

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl