• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Środki finansowe na rok 2015- informacja

  (2015-01-20)

  Środki finansowe na 2015 rok, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie, to 24.674,4 tys. zł. Kwota zostanie przeznaczona na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na realizację innych zadań fakultatywnych:

  I. Środki finansowe będące w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w roku 2015:

  24.674,4 tys. zł, w tym na:

  - realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

  zawodowej: 22.959,7 tys. zł
  - realizację innych zadań fakultatywnych: 1.714,7 tys. zł

  Rok 2014 Rok 2015

  19.450.400 tys. zł, w tym:

  EFS: 13193,100 tys. zł

  24.674,4 tys. zł, w tym:

  EFS: 11.318.500 tys. zł, w tym:

  - Program POWER: 6.998,6 tys. zł

  - RPO: 4.319,9 tys. zł


  MUP Lublin dodatkowo aplikuje o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób do 25 r. życia w kwocie ok. 480 tys. zł.

  W przypadku pozytywnej decyzji Ministra wsparciem w postaci staży, dotacji i doposażeń stanowisk pracy objętych zostanie 58 osób młodych, zarejestrowanych w MUP w Lublinie.

  Ponadto MUP w Lublinie aplikować też będzie o środki z kolejnej rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


  II. Podział środków w roku 2015 na formy wsparcia, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony osób bezrobotnych i pracodawców:

  1.Staże: 3 000 000 zł
  2.Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej: 2 752 600 zł
  3.Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy: 2 000 000 zł
  4.Prace interwencyjne: 1500 000 zł
  5.Szkolenia: 150 000 zł


  III. Z pozostałych środków będących w dyspozycji MUP w roku 2015 oprócz dotychczasowych form wsparcia realizowane będą nowe formy wsparcia bezrobotnych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, które wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  1.Tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe

  2.Wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników: (bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, refundacja pracodawcom kosztów poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne, zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za skierowanych bezrobotnych).

  3.Wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50+ oraz wsparcie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  4.Istniej możliwość ubiegania się również o pożyczkę z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy, udzielaną przez pośredników finansowych wyłanianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


  Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej będą mogły otrzymać:

  - poszukujący pracy absolwenci szkół i wyższych uczelni w okresie w okresie 48 m-cy od

  dnia otrzymania dyplomu,
  - bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
  - studenci ostatniego roku uczelni wyższych.  IV. Dane statystyczne:

  - Na koniec grudnia 2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w MUP Lublin wynosiła 14 771 osób i spadła w stosunku do grudnia 2013 r. o 2651 osób (liczba zarejestrowanych w MUP Lublin na koniec grudnia 2013 r.- 17422 os.)

  - Stopa bezrobocia na koniec listopada 2014 r. dla miasta Lublin wynosiła 8,8 %, dla woj. lubelskiego 12, 5 %, kraj: 11,4 %.


  V. Efektywnosć zatrudnieniowa i kosztowa

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie w rankingu sporządzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajął jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2013 r. Efektywność zatrudnieniowa dla kraju wynosi 68,2%, natomiast efektywność zatrudnieniowa dla miasta Lublin wynosi 85,9 %, co oznacza, iż 85,9 % osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP, w trakcie lub po zakończeniu udziału w takich formach aktywizacji jak staże, otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, szkolenia, doposażenia stanowiska pracy, podjęło zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność.

  VI. Święto Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 26 stycznia 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie w godz. 16.00-19.00 odbędą się uroczyste obchody Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia, który w tym roku łączy się z obchodami 25-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji pracownikom Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, którzy wzorowo, wyjątkowo sumienie i rzetelnie wykonują swoje obowiązki służbowe zostaną wręczone medale przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Zapraszamy przedstawicieli lokalnych mediów do udziału w ww. uroczystości.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Konferencja prasowa 20.01.2015

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266031

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl