• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Przedłużenie naboru wniosków ze środków rezerwy KFS

  (2017-10-13)

                                                                                                          

    Miejski Urząd Pracy w Lublinie przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 do dnia 20.10.2017 r. do godziny 15.30.

  Kwota przyznanego limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

                          O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się pracodawca, który spełni łącznie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

   
  Priorytety wydatkowania środków KFS  w roku 2017  określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007)
  2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie w zawodach deficytowych (zawody deficytowe będą  identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin)
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez  co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

              Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS  w roku 2017  określone przez Radę Rynku Pracy:
              a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na   poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
              b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
              c) wsparcie  kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
              d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1508).

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy KFS uwzględnia się:

  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póz. zm.)


  UWAGA !
  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

                   - niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,

                   - złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).

               Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu: mup.lublin.pl zakładka Dla Pracodawców  i Przedsiębiorców  Formy wsparcia dla pracodawców- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266017

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl