• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)”

  (2017-01-11)

   

  W związku z realizacją projektu pozakonkursowego   "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (należące do I lub II profilu pomocy) należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne z wyłączeniem wykształcenia pomaturalnego, policealnego, wyższego),
  • rolnicy i członkowie ich rodzin

  Uczestnikom projektu proponujemy udział w następujących usługach i instrumentach rynku pracy:

  • szkoleniach realizowanych w trybie indywidualnym z uprawdopodobnieniem zatrudnienia przez pracodawcę na okres minimum 3 miesięcy,
  • stażach trwających do 6 miesięcy,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

   

  W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta!!!


                                                                          

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265083

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl