• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Pracodawco skorzystaj ze wsparcia MUP w Lublinie

  (2015-03-12)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia ze środków MUP do składania wniosków na tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

  Aktualnie posiadamy środki finansowe w ramach których możemy przyznawać pracodawcom granty na utworzenie stanowiska telepracy wypłacane w wysokości do 6- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz świadczenia aktywizacyjne przyznawane za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osoba zależną w wysokości 50 % lub 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

  Wsparcie z MUP mogą otrzymać też pracodawcy chcący zatrudnić bezrobotnego do 30 roku życia.

  W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 m-cy zatrudnienia

  Zachęcamy też pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w wieku 50+. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat przez okres 12 m-cy lub 24 m-cy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266026

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl