• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków z rezerwy KFS

  (2017-10-02)

                                                                                                        

  W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017.

   

  Termin naboru wniosków: od 03.10.2017 r do 13.10.2017 r. do godziny 15.30.

  Kwota przyznanego limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

   

   O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się pracodawca, który spełni łącznie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

   
  Priorytety wydatkowania środków KFS  w roku 2017  określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo  przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007)
  2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin)
  3.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

              Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS  w roku 2017  określone przez Radę Rynku Pracy:
              a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na   poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
              b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
              c) wsparcie  kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
              d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1508).

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy KFS uwzględnia się:

  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póz. zm.).

   UWAGA !

                   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

                   - niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,

                   - złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).

               Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu: mup.lublin.pl  zakładka Dla Pracodawców  i Przedsiębiorców  Formy wsparcia dla pracodawców-  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251110

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl