• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków z KFS

  (2017-05-26)

  DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW  Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór  wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Termin naboru wniosków (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej  i elektronicznej):

                                      od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r. do godziny 15.30.

  Do rozdysponowania pozostała kwota 232.390,60 zł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w 2017 roku.

  Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

  1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Priorytet pierwszy dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007. W drugim priorytecie zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin.

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z  uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póz. zm.).

  UWAGA !

  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku

    - niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,

    - złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).

   

  Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu: mup.lublin.pl zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266352

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl