• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków z KFS

  (2017-02-04)

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

  Termin naboru wniosków: od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

                  W roku 2017 środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport  i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Priorytet pierwszy dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007. W drugim priorytecie zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z  uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póz. zm.).

  UWAGA

  W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia;

  W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wszystkich wymaganych załączników, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

                    

                     Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu: mup.lublin.pl zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266220

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl