• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków na organizację staży oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  (2016-04-06)

  Projekt pozakonkursowy Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II)”

  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

  Nabór wniosków na organizację staży oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Wszystkich pracodawców uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór wniosków na organizację
  6-miesięcznych staży z gwarancją zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu oraz wniosków
  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Osoby bezrobotne kierowane na powyższe formy wsparcia muszą spełniać warunki udziału w projekcie, tj. wiek
  30 lat i więcej z ustalonym II profilem pomocy
  należące co najmniej do dwóch z wymienionych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne z wyłączeniem wykształcenia pomaturalnego, policealnego, wyższego),
  • rolnicy i członkowie ich rodzin.

  Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych.

   


  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266225

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl