• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór kandydatów do udziału w projekcie Lubelskiej Fundacji Rozwoju "Start w przedsiębiorczość"

  (2017-05-04)

   

  Projekt „Start w przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach partnerstwa Lubelskiej Fundacji Rozwoju (Partnera Wiodącego), Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (Partnera 1) oraz  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (Partnera 2).

  Celem projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

  Formy wsparcia:

  1. wsparcie szkoleniowo-doradcze (doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenie „Mój start w przedsiębiorczość”,

  2. bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( max 22 800,00 zł ),

  3. wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności (max 900,00 zł ).

  Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatów Miasta Lublin oraz lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup:  

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Nabór kandydatów /kandydatek do udziału w projekcie Lubelska Fundacja Rozwoju.  Nabór formularzy zgłoszeniowych od 4 maja 2017r.

   

  Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/start-w-przedsiebiorczosc/ – zakładka dokumenty do pobrania,
  Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 81 528 53 33, 81 528 53 35 lub
  w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 w Lublinie.

   

  Projekt „Start w przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach Osi 9 „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265092

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl