• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

  (2017-06-13)

             W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26-04-2017 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. U. poz. 864) uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.

   Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2019 zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika ( osoby, która otrzymała takie stypendium ) zwróci nadpłacony podatek.

  Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

   Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

  Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

  Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.

  Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

  Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

   Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

  Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

  Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.

  Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

  Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego

  imię i nazwisko

  adres zamieszkania

  identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

  - proszę wpisać identyfikator, jakim posługujesz się

  przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

  tel.: - jeśli posiada

  miejscowość, dnia ….….
    Naczelnik urzędu skarbowego

        

   Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

   

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
  26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)
  informuję, że w 2016 r. w okresie od............ do…….. otrzymałam/łem stypendium objęte tym rozporządzeniem w wysokości………… Mając powyższe na uwadze proszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości….... zł.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251111

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl