• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej

  (2015-07-17)

  Fundacja Fuga Mundi zaprasza niepełnosprawne osoby z terenu Miasta Lublin do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu:

  ”Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych- edycja 2015 r.”

   

  W okresie od 01 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Urzędem Pracy oraz Spółdzielnią Socjalną „Koziołek” w Lublinie będziemy realizować Projekt współfinansowany  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

   W 2015 roku przeprowadzimy działania przygotowujące grupę 10 osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  skierowane w ramach kontraktów socjalnych do uczestnictwa w Klubie  Integracji Społecznej i udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, w tym poprzez zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego w okresie od VII-XII 2015 roku ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a w 2016 r. na zorganizowaniu i realizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego i/lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i/lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

   Adresaci Projektu.

  Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Lublin, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane w MUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w 2015 roku  skierowane przez pracowników socjalnych MOPR w Lublinie do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach kontraktów socjalnych.

  Zgodnie z ofertą na realizację Projektu, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne w wieku do 25 lat oraz w wieku 50+, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

   Cele Projektu.

  Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej 10 osób niepełnosprawnych, ułatwiając podjęcie aktywności zawodowej oraz umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału.

   OFERTA WSPARCIA OBEJMUJE:

   I. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji społecznej w 2015 roku, w tym:

  a)    Indywidualna, wstępna diagnoza osobowościowa uczestników – 12 osób x śr 2godz.,

  b)    indywidualna szczegółowa diagnoza osobowościowa uczestników – 10 osób x śr 2godz.,

  c)     indywidualne zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej - 10osób x 2godz.,

  d)    grupowe zajęcia w formie warsztatów psychoedukacyjnych - 5spotkań x10osób x 6godz.,

  e)    grupowe poradnictwo prawne – 10osób x 1 spotkanie x 6godz.

  f)     indywidualne poradnictwo prawne –10osób x śr 2godz.,

  g)    indywidualne zajęcia usprawniające ruchowo – 10 osób x 10 godz.

  h)    animacja/organizacja grupowych i indywidualnych alternatywnych form spędzania czasu wolnego - wycieczki, ogniska, wyjścia do kina, teatru, itp. – 10 osób

   II. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji zawodowej w 2015 roku, w tym:

  a)    indywidualne wstępne badanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczestników -12 osób x śr 2godz.

  b)    indywidualne szczegółowe badania preferencji i zainteresowań zawodowych i opracowanie IPD dla każdego uczestnika -10 osób x średnio5 godz./os.

  c)     grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej – 10 osób x 5 spotkań x 6godz.

  d)    grupowe praktyki zawodowe/trening pracy - zajęcia teoretyczne i praktyczne w grupie budowlanej albo w grupie gospodarczo-porządkowej (5osób x 20 spotkań x 6godz.)

  e)    realizacja w 2016 roku  jednej z form zatrudnienia wspieranego lub pomoc dla podejmujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej/ w tym w formie spółdzielni socjalnej.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy także po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-14:00, tel. 81 534-26-01 lub do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii/ Sekcji MOPR w Lublinie.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266162

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl