• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów zakwaterowania

  Refundacja kosztów zakwaterowania przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

  Kryteria uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

  Na podstawie art. 45 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  2. Mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  3. Uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

  Dodatkowe informacje:

  1. W sytuacji osób skierowanych na staż,przygotowanie zawodowe dorosłych zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje po spełnieniu powyższych warunków, przez cały okres trwania stażu,przygotowania zawodowego dorosłych w kwocie faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania, ale nie więcej niż 40% najniższego wynagrodzenia.
  2. W sytuacji osób skierowanych do pracy zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje po spełnieniu powyższych warunków przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 300,00 zł.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania od posiadanych środków finansowych na ten cel.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
       
  Utworzono: 2012-08-02 10:17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2108

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl