• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy, jeżeli:

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. W okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

  b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art.104b ust.2,

  d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art.104b ust.2,przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota  co najmniej minimalnego wynagrodzenie za pracę,

  e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

  h) był zatrudniony za granicą  i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

  i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

  Do 365 dni, o których mowa wyżej, zalicza się również okresy:

  • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);
  • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
  • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej o której mowa w art.50 ustawy z dn.04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2013r. poz.1457);
  • pobierania renty rodzinnej,w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
  • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby,o których mowa w art.6a ust.1 ustawy z dn.13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2013r. poz.1442,z poźn. zm.)
  • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana;

  Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów zaliczanych do podstawy przyznania prawa do zasiłku, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę . W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

  Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

  W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.

  Art. 75. 1. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

  1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
   1a) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;
  4. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
  5. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
  6. odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  7. zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
  8. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia,przed upływem okresów określonych odpowiednio w art.60a ust.4,art.60b ust.2 oraz art.60d ust.2.

  Art. 75. 2. Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje:

  1. po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 1a;
  2. po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 8;
  3. po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3;
  4. po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;
  5. po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w  wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii

  Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej/EOG/Szwajcarii oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę. W tym celu musi uzyskać Dokument PD U2. Transfer zasiłku do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii może trwać do 3 miesięcy. Jednakże w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.

  Dokument PD U2 wydawany jest na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy, na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu wydawanym przez powiatowy urząd pracy.

  Wypłata transferowanego świadczenia realizowana jest przez powiatowy urząd pracy, który przyznał prawo do zasiłku dla bezrobotnych na konto wskazane przez bezrobotnego. Całkowity okres transferu zasiłku wskazany jest w Dokumencie PD U2.

  Zarówno w przypadku transferu zasiłku dla bezrobotnych z Polski do UE/EOG i Szwajcarii, do wniosku o Dokument PD U2 należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydawane przez powiatowy urząd pracy. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:

  • Potwierdzenie zarejestrowania bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnego z prawem do zasiłku.
  • Datę rejestracji bezrobotnego.
  • Okres, na który przysługuje zasiłek.
  • Kwotę zasiłku netto.
  • Informację o odmowie przyjęcia bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.
  • Informację o planowaniu działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnego w okresie przed lub w czasie planowanego okresu poszukiwania pracy za granicą.
  • Informację o wyłączeniu prawa do zasiłku z powodów określonych w art. 27 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
  • Informację o pozostawaniu w dyspozycji powiatowego urzędu pracy minimum w ciągu ostatnich czterech tygodni przed dniem wyjazdu.
  • Informację o korzystaniu z prawa transferu zasiłku za granicę w danym okresie pozostawania bez pracy.

  Wojewódzki Urząd Pracy odmawia wydania Dokumentu PD U2 w przypadkach, gdy:

  • PUP zamierza zastosować wobec bezrobotnego dostępne środki aktywizacji zawodowej (np. planuje szkolenie, roboty publiczne, itd.).
  • Osoba posiadająca status bezrobotnego odmówiła jakiejkolwiek formy aktywizacji zawodowej.
  • Bezrobotny pozostawał w dyspozycji powiatowego urzędu pracy w okresie krótszym niż cztery tygodnie przed datą planowanego wyjazdu (w szczególnych przypadkach, na wniosek bezrobotnego organ wydający dokument może skrócić ten okres).

  Jeżeli bezrobotny nie spełnia wymogów określonych w przepisach, wojewódzki urząd pracy odmawia wydania dokumentu PD U2 w drodze postanowienia, które jest przesyłane do bezrobotnego oraz właściwego powiatowego urzędu pracy

   Transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju UE/EOG i Szwajcarii do Polski

  W przypadku osoby, która nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych w jednym z krajów UE/EOG i Szwajcarii, transfer tego zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2, o który wnioskuje osoba bezrobotna do instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do zasiłku. Z wnioskiem o wydanie PD U2 można zgłosić się do instytucji właściwej po upływie 4 tygodni od dnia zarejestrowania się. Okres 4 tygodni może być skrócony w szczególnych przypadkach za zgodą instytucji właściwej, na wniosek osoby bezrobotnej. Transfer zasiłku w ramach państw UE/EOG i Szwajcarii pozwala osobie bezrobotnej poszukiwać zatrudnienia w innym państwie UE/EOG i Szwajcarii i równocześnie uzyskiwać zasiłek dla bezrobotnych z państwa, które zasiłek przyznało przez okres 3 miesięcy (6 miesięcy za zgodą instytucji właściwej).

  Realizacją transferu zasiłku zajmuje się właściwy urząd ds. zatrudnienia, który przelewa na konto osoby bezrobotnej zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto w okresie, kiedy bezrobotny przebywa w innym państwie UE/EOG i Szwajcarii. Zasiłek transferowy jest więc wypłacany bezrobotnemu bezpośrednio przez instytucję, która świadczenie przyznała, a nie przez instytucję państwa poszukiwania pracy.

  Osoba bezrobotna przebywająca na transferze musi zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu we właściwej instytucji ds. zatrudnienia w państwie poszukiwania pracy, a WUP informuje o tym fakcie instytucję, która wypłaca świadczenie transferowe. Data rejestracji, określona jako data graniczna, nie później niż do, wskazana jest w dokumencie PD U2.

  W okresie transferu poszukujący pracy ma obowiązek podporządkować się kontroli organizowanej przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia oraz musi przestrzegać warunków określonych przez ustawodawstwo danego państwa względem osób bezrobotnych.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 10:13 | Redagował: Tomasz Kuśmirski 2016-12-30
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9284

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl