• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Utrata statusu poszukującego pracy

  Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33ust. 4a ustawy):

  1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  3. nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
  4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenie wniosku;
  5. pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust.3 pkt.2 lit.a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabytych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art.1 ust.3 pkt.2 lit.b i c oraz opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

  Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt.1-3 następuje na okres 120 dni odpowiednio (art. 33 ust 4b ustawy):

  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3

  Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt.5, następuje od dnia zaistnienia zdarzenia o którym mowa w tym przepisie (art.33 ust.4ba ustawy).

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1647

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl