• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Ubezpiecznie zdrowotne

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.)

  Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  Osoba bezrobotna podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (m.in. jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

  Określenie "członek rodziny" oznacza:

  a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  b) małżonka,

  c) krewnych wstępnych* pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  * Wstępny jest to każdy przodek danej osoby: jej rodzice (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia) itd.

  W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / dowód osobisty współmałżonka (wstępnego).

  Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, w dalszym ciągu uczą się i osiągnęły jeszcze 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły/ uczelni.

  W związku z wprowadzeniem od dnia 01.01.2013 r. konieczności weryfikacji uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz członków ich rodzin w systemie eWUŚ Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina o konieczności informowania w przypadku:

  1) podjęcia zatrudnienia (w tym także umowy zlecenia lub umowy o dzieło),

  2) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS,

  3) podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu (np. szkolenia w innych instytucjach niż Miejski Urząd Pracy w Lublinie),

  4) podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (pobieranie świadczeń z MOPR lub ZUS, ławnicy).

  Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie brakiem potwierdzenia przez NFZ w systemie eWUŚ prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas  korzystania z usług placówek służby zdrowia spowodowanym pokryciem się w tym samym czasie okresów ubezpieczenia osoby ubezpieczonej u kilku płatników składek.

  W konsekwencji osoba bezrobotna przestaje być ubezpieczona przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie od dnia wystąpienia wymienionych powyżej okoliczności.    INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SYSTEMIE e-WUŚ


  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na podstawie pisma NFZ o/Lublin z dnia 27.09.2013 r. znak OL-WSS-SE-075-70-KK/13 realizując zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zawarte w Dziale VIII Przetwarzanie i ochrona danych, uzyskanie informacji dotyczących weryfikacji przyczyn nieprawidłowości związanych z uprawnieniami do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej możliwe jest tylko wyłącznie na żądanie osoby ubezpieczonej.

  Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia przetwarzane w swoim systemie informatycznym na podstawie art. 192 w/w ustawy wyłącznie na żądanie ubezpieczonego informując go m.in. o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego.

  Dane o osobach ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonego, którymi dysponuje NFZ pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiotu zobowiązanego do przekazania składek za osoby ubezpieczone.

  Wobec powyższego NFZ o/ Lublin udostępnia posiadane informacje dotyczące przyczyn nieprawidłowości związanych z uprawnieniami do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie świadczeniobiorcom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w swoim oddziale przy ul. Koryznowej 2D od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub drogą korespondencyjną na adres Lubelski OW NFZ ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin.


  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Magdalena Zbysław  Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 93  mup@mup.lublin.pl
   Emilia Kosik  Inspektor 81 466 52 93  mup@mup.lublin.pl
  Monika Pieśko Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Tomasz Lachowski 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2703

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl