• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione

  Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie Wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z uzasadnieniem celowości odbycia wskazanego szkolenia.

  Druki wniosków znajdują się w:

  • Informacji MUP – pokój nr 1,
  • Referacie Szkoleń -pokój 207,
  • Referacie Poradnictwa Zawodowego i Pomocy w Aktywnym Poszukiwaniu Pracy - pokój nr 202, 208, 209,
  • na stronie internetowej MUP: www.mup.lublin.pl.

  W przypadku posiadania możliwości zatrudnienia pod warunkiem ukończenia wskazanego szkolenia dodatkowo do Wniosku o skierowanie na szkolenie dołączane jest uzasadnienie celowości szkolenia w formie uprawdopodobnienia uzyskania zatrudnienia.

  Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba planująca uruchomienie działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia dodatkowo do Wniosku o skierowanie na szkolenie dołącza uzasadnienie celowości szkolenia w formie opisu planowanej działalności gospodarczej.

  Do wniosku o skierowanie na szkolenie może być załączona informacja o wskazanym szkoleniu, uwzględniająca: nazwę i termin szkolenia, nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej, koszt szkolenia oraz inne istotne informacje o wskazanym szkoleniu.

  Pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie stosownego Wniosku.

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w MUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie poprzez złożenie Wniosku o skierowanie na szkolenie wraz z uprawdopodobnieniem, że wskazane szkolenie zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy.

  Wypełniony wniosek o skierowanie na szkolenie składa się w kancelarii MUP (pokój 101).

  Kompletny, sprawdzony pod względem formalnym wniosek opiniowany jest przez doradcę zawodowego w uzgodnieniu z pośrednikiem pracy oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego celem ustalenia zasadności skierowania na wskazane szkolenie.

  Decyzję dotyczącą sposobu rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną podejmuje Dyrektor MUP.

  Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba wnioskująca o skierowanie na szkolenie wskazane przez siebie informowana jest na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:


  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 03-01-18 11:50 448.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 448.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 28-10-11 14:55 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 28-10-11 14:54 97.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.7KB) pobierz
  Utworzono: 2013-08-29 09:14 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1830

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl