• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenie dla niepełnosprawnych

  Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

  Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

  • braku kwalifikacji zawodowej,
  • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

  Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

  Zasady kierowania osób na szkolenie

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie:

  • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,
  • na wniosek zainteresowanego, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  Koszty szkolenia finansowane są w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

  • bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy,
  • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia dla niepełnosprawnych [ 2 ]
  plik w formacie PDF Formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-28 12:38 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1904

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl