• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  Szkolenia – to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

  Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób z wykorzystaniem różnych instrumentów rynku pracy wspierających podnoszenie kwalifikacji określa:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r.  poz. 645.),
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,(Dz. U. z 2014 r. poz 667),
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

  Prezydent Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Dyrektor MUP inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zwiększające szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych, przez:

  • szkolenia grupowe,
  • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
  • szkolenia wskazane przez osoby uprawnione,
  • finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
  • finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
  • udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia.
  • przyznawanie i realizacja bonów szkoleniowych

  Do innych uprawnionych osób mogących ubiegać się o pomoc w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, zalicza się:

  1. Poszukującego pracy, który:
   • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   • jest żołnierzem rezerwy,
   • pobiera rentę szkoleniową,
   • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.
  2. Pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

  Finansowanie szkoleń realizowane jest ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Środki na szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób są limitowane.

  Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób określa Regulamin organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

  Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Urzędu w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają MUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

  Informacja na temat bezpłatnych szkoleń i innych form wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dostępnych w ramach realizowanych projektów znajduje się w zakładce: Projekty i programy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Informacja

  – pokój nr 1 /tel. 81 466-52-52/.

  Doradcy zawodowi

  – pokój nr 202 /tel. 81 466-52-28/, nr 209 /tel. 81 466-52-27/  lub pokój nr 208 /tel. 81 466-52-30/.

  Specjaliści d/s rozwoju zawodowego

  – pokój nr 207 /tel. 81 466-52-22, 25/.

   

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie  w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy podanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie  dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia [ 3 ]
  plik w formacie DOC PLAN SZKOLEŃ NA 2018 ROK dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 07-05-18 14:20 435.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 435.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób 16-01-18 13:24 517.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 517.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) 09-11-11 12:47 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Częściowe finansowanie kosztów szkolenia [ 1 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy 13-06-14 14:48 470.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 470.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
  plik w formacie PDF REGULAMIN.pdf 16-01-18 13:26 222.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 222.22KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 03-01-18 11:50 448.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 448.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 28-10-11 14:55 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 28-10-11 14:54 97.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.7KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:56 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 20-09-17 13:08 236.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.32KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4674

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl