• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia grupowe

  Szkolenia grupowe są to szkolenia zlecane instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych, kierowanych przez urząd pracy. Kierowanie na szkolenia grupowe osób uprawnionych odbywa się zgodnie z planem szkoleń. Plan szkoleń sporządza się na okres jednego roku, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia.

  Plan szkoleń upowszechniany jest w siedzibie urzędu (tablice ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Szkolenia organizowane przez MUP odbywają się w instytucjach szkoleniowych posiadających wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

  Zlecenie organizacji szkoleń grupowych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm./.

  Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby zgłaszają swoje potrzeby szkoleniowe na przygotowanych przez MUP formularzach. Druki formularzy znajdują się w:

  • informacji MUP - pokój nr 1,
  • Referacie Szkoleń - pokój 207
  • Referacie Poradnictwa Zawodowego i Pomocy w Aktywnym Poszukiwaniu Pracy - pokoje nr 202. 208, 209,
  • na stronie internetowej MUP: www.mup.lublin.pl.

  Wypełniony formularz składa się u doradcy zawodowego MUP w Lublinie (pokój nr 202, 208, 209 – II piętro), który świadczy pomoc w wyborze kierunku szkolenia oraz określa predyspozycje do wykonywania zawodu uzyskanego w wyniku szkolenia.

  Złożenie formularza badającego potrzeby szkoleniowe osoby bezrobotnej i innej uprawnionej osoby nie stanowi wszczęcia postępowania o zakwalifikowanie na szkolenie.

  Informacje pozyskane z rozpoznania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób stanowią materiał badawczy, który jest wykorzystany w:

  • naborze kandydatów na szkolenia grupowe objęte planem szkoleń MUP w Lublinie na bieżący rok,
  • przygotowaniu planu szkoleń na kolejny rok kalendarzowy.

  Naboru kandydatów na szkolenia grupowe w oparciu o plan szkoleń MUP w Lublinie wraz z opracowaniem listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu dokonuje Zespół ds. kwalifikacji na szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób powołany Zarządzeniem Dyrektora MUP w Lublinie.

  O wynikach kwalifikacji do udziału w szkoleniu osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby zawiadamiane są pisemnie.

  Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:56 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 20-09-17 13:08 236.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.32KB) pobierz
  Utworzono: 2013-08-28 11:30 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2441

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl