• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy:

  Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany
  z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku:

  1. przysługuje:
   a) pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy
   lub stosunku służbowego,
   b) stypendium, o którym mowa w art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   c) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych  w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych;
  2. starosta może:
   a) sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym; przepis art. 41 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stosuje się odpowiednio,
   b) przyznać jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, , na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

  Świadczenia przyznaje się osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

  1. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawała w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  2. podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

  Pokrycie składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiązanego do zapłacenia składek, kwot należności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych. Świadczenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

  Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  W przypadku wystąpienia przez rolnika z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po terminie wymagalności pierwszej raty kwartalnej, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników przysługuje za cztery kwartały liczone od następnego kwartału po kwartale, w którym został złożony wniosek.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Jacek Środa Kierownik Referatu Prawnego 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Gabriela Stola Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Ewelina Augustyniak Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Tomasz Sprawka Inspektor 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Sylwia Osińska Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Alicja Meder Pomoc administracyjna 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl


  Utworzono: 2012-08-02 10:21 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1437

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl