• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenia nienależne

  Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art.76 Ustawy).

  Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

  • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustalenie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
  • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd miejski urząd pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
  • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia;
  • koszty szkolenia,w przypadku określonym w art.41 ust.6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenie w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
  • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art.53h ust.1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;

  Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia miejskiego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

  Roszczenia do należnych a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

  Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Jacek Środa Kierownik Referatu Prawnego 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Gabriela Stola Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Ewelina Augustyniak Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Tomasz Sprawka Inspektor 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Sylwia Osińska Inspektor powiatowy 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Alicja Meder Pomoc administracyjna 81 466 52 85 przetarg@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2015-05-28 08:37 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2077

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl