• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu dalszej nauki

  Warunki

  1. Warunki otrzymania stypendium:
   Stypendium może zostać przyznanena wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Lublinie podjęła dalszą naukę:  
   • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
   • w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
   Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

  2. Wysokość stypendium:
   100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z poźn. zm.).

  3. Okres przysługiwania:
   • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
   • starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

  Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2013-08-28 14:02 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2166

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl