• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

  STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

   Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę;
  • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
  • organizacja pozarządowa;
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej;

  Obowiązki organizatora stażu:

  • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
  • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
  • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
  • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
  • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
  • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych);
  • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
  • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
  • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Miejskiego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
  • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

  U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku.  U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

  Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

  Osoby uprawnione do odbycia stażu:

  • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 tekst jednolity) a staż jest adekwatną do sytuacji osoby bezrobotnej formą wsparcia.
   

  Czas trwania

                                                               Uczestnicy

   od 3 do 12 miesięcy
  •  osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy;
   od 3 do 6 miesięcy
  •  osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy;

  Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

  Od wypłaconego stypendium Miejski Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Joanna Jakubaszek Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Żaneta Lech-Marcinkowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Puła Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Ramotowska- Kotyra Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Rafał Głąb Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Paulina Sadzikowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Przemysław Baltyn Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Leszek Skorupski Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Sygara Kierownik Referatu 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl

   

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 2 ]
  plik w formacie PDF Opinia 10-11-11 09:49 19.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 19.34KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie z przebiegu stażu 10-11-11 09:48 28.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 28.78KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Leszek Skorupski 2018-01-15
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4108

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl