• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Warunki uzyskania środków

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

  Podstawa prawna:

  • Art. 12 a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

  Warunkiem ubiegania się o powyższe jest złożenie wniosku Wn-O w tutejszym urzędzie

  Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • pisemną informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka,
  • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące miejsce planowanej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych,
  • w przypadku gdy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go 2 lata podatkowe,
  • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące:
  1. czy po raz pierwszy podejmuje działalność:
   a) gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
   b) rolniczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;
  2. czy wnosi po raz pierwszy wkład do spółdzielni socjalnej,
  3. czy ponownie podejmuje działalność gospodarczą o której mowa wyżej lub ponownie wnosi wkład do spółdzielni socjalnej a od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkowstwa w spółdzielni socjalnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
  • plan przedsięwzięcia gospodarczego,
  • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące, że nie otrzymał wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolinczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

  • Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • Popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • Kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • Uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  • Wysokość środków własnych wnioskodawcy;
  • Wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wzywa się wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Alicja Mirosław Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
  Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
  Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-O 19-02-15 10:54 218.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 218.72KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 14-06-18 10:03 5.09MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 5.09MB) pobierz
  plik w formacie DOC Plan przedsięwzięcia gospodarczego 25-08-16 09:17 105.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 105.5KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-28 12:39 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2949

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl