• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej

  Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w więcej niż jednym urzędzie pracy .

  1. REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu,   w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej  za  składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie  w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego / poszukującego pracy."
  2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadamiania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz złożonych oświaczeniach , w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
  3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi  urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
   • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
   • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
   • świadectwa pracy,
   • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.
  4. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Komplet dokumentów do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 24-05-18 08:47 918.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 918.89KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:28 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1519

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl