• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja bezrobotnych

  Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

  Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów. po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego / poszukującego pracy."

  Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadamiania Miejskiego Urtzędu Pracy w Lublinie o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

  Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.
  Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

  Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.


  Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

   Dokumenty wymagane do rejestracji:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy .
  2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły - oryginały) i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  3. Wszystkie świadectwa pracy (oryginały) oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, z którego osiągane było co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem na miesiące, w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie o okresie wykonywania tej pracy , a w przypadku jego braku umowę zlecenia/umowę o dzieło wraz z rachunkiem, jeżeli z umowy zlecenia osiągane było miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należy dostarczyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem na miesiące z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, o ile takie przeciwwskazania występują,
  5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
  6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
  7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczych - prawomocne decyzje o ich wykreśleniu, a w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zaświadczenie o jej zawieszeniu.
  8. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z deklarowaną podstawą ich wymiaru ( z wyjątkiem osób, które opłacały składki preferencyjne w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku, gdy była prowadzona działalność gospodarcza,
  9. Wypełnione Oświadczenie rejestrowanego (do każdego punktu należy udzielić odpowiedzi używając słów "TAK" lub "NIE"),- Oświadczenie jest dostępne w pokoju Nr 1 Informacja,
  10. Książeczka wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
  11. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o obszrze użytków rolnych w ha przeliczeniowych ( dotyczy również współmałżonków posiadających gospodarstwo rolne),
  12. Osoby, które pobierały z MOPR zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek gwarantowany, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - zaświadczenie o rodzaju i okresie pobieranego świadczenia,
  13. W przypadku osób rejestrujących się po okresie pobierania renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS i inne organy rentowe należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranej renty lub świadczenia,
  14. Zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
  15. Osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym powinny przedłożyć akt urodzenia dziecka (dzieci),
  16. Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat powinny przedłożyć akt urodzenia dziecka oraz właściwy dokument np. wyrok sądu potwierdzający rozwód lub separację, akt zgonu, orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich współmałżonka,
  17. Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu wraz z podaną podstawą wymiaru składek.
  18. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny).
  19. Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby nad którą opieka była sprawowana powinny przedłożyć zaświadczenie z MOPR potwierdzające okres pobierania ww. świadczenia i utratę prawa do niego z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana,
  20. Osoby posiadające niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia powinny przedłozyć orzeczenie o niepełnosprawności.

   

  Rejestracja odbywa się w pokoju Nr 106, I piętro od godziny 7:45 do 15:00

  Bilety do rejestracji można pobierać od godziny 7:30 do wyczerpania numerków lub maksymalnie do godziny 14:00

  Rejestracja osób niepełnosprawnych - pokój Nr 112, I piętro od godziny 7:45 do 15:00

   

   Przed dokonaniem rejestracji uprzejmie prosimy o wstępną weryfikację przedkładanych dokumentów w Informacji - pokój      Nr 1.

  ABC rejestracji

   1. Zgłoś się do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do pokoju Nr 1 do Samodzielnego Stanowiska ds. Informacji celem pobrania Oświadczenia rejestrowanego oraz informacji dla osób rejestrujących się, najlepiej ze wszystkimi świadectwami pracy, których poprawność będzie sprawdzona przez pracowników.

   2. Przedstaw dokładnie pracownikowi Informacji swoją sytuację aby można było prawidłowo ustalić jakie dokumenty należy przedłożyć do rejestracji, ponieważ z „Wykazu dokumentów jakie należy przedłożyć do rejestracji” bezrobotny ma obowiązek przedłożyć tylko te, które dotyczą konkretnie jego przypadku np. osoba która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej nie będzie przekładała decyzji o jej wykreśleniu, osoba która nigdy nie przebywała na urlopie wychowawczym nie musi przedkładać aktu urodzenia dziecka, a osoba która nie odbywała służby wojskowej nie będzie przedkładała książeczki wojskowej itp. Im więcej informacji przekażesz pracownikowi (dotyczy to również okazania świadectw pracy) tym większa szansę będziesz miał na dokonanie rejestracji tego samego dnia.

   3. Po wypełnieniu Oświadczenia rejestrowanego, zapoznaniu się z prawami i obowiązkami bezrobotnego z kompletem dokumentów przyjdź do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

   4. Jeżeli pobierając dokument do zarejestrowania nie okazałeś w pokoju Nr 1 w Informacji świadectw pracy celem sprawdzenia ich poprawności zrób to zanim udasz się do pokoju w którym dokonywana jest rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  5. Pobierz z dyspensera umieszczonego w holu na parterze bilet, który zapewni Ci rejestrację w danym dniu.

   6. Udaj się z biletem pod pokój w którym odbywa się rejestracja i czekaj na wywołanie Twojego numeru.

   7. Po zgłoszeniu się do stanowiska rejestracji pokaż przed obsługą bilet pracownikowi.

   8. Pracownik rejestracji po dokładnej analizie przedłożonych dokumentów i po poświadczeniu przez rejestrowanego własnoręcznym podpisem prawdziwości przekazanych w trakcie rejestracji danych ustali Twoje uprawnienia i wyda właściwą decyzję administracyjną. W przypadku ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych przypisze Cię do właściwej listy zasiłkowej (do odbioru zasiłku w banku lub przelewu zasiłku na rachunek bankowy), oraz wyznaczy termin następnej wizyty do pośrednika pracy

   

  Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

   W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / dowód osobisty współmałżonka.

  Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.

  W przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń może dostarczyć nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na wskazany rachunek bankowy.

   
  Utworzono: 2012-08-02 09:11 | Redagował: Dariusz Skibniewski 2018-02-23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 21447

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl