• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Zasady uzyskania refundacji

  O refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną może ubiegać się osoba, która:

  a) na podstawie skierowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie podjęła:

  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
  • staż;
  • przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • szkolenie;

  b) osiąga z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  c) udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,

  d) samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

  Za osobę samotnie wychowującą dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się:

  • Osobę stanu wolnego, tzn. panna, kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
  • Osobę z orzeczoną prawomocnie separacją,
  • Osobę, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • Osobę, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

  Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się: osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Refundacja kosztów opieki następuje:

  • na okres do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia, jeżeli bezrobotny został skierowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

  Szczegółowe warunki dokonywania refundacji kosztów opieki określa Regulamin.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2055

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl