• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przyznanie statusu poszukującego pracy

  Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

  Aby nabyć status osoby poszukującej pracy trzeba osobiście zgłosić się, w celu dokonania rejestracji, do urzędu pracy.

  Osobą poszukującą pracy może być między innymi osoba która:

  1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłośc lub który jest w stanie likwidacji ,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,
  8. jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową (np. na popdstawie umowy cywilnoprawnej).

  Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym urzędzie pracy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3069

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl