• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przygotowanie zawodowe dorosłych

  Osoby uprawnione na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą ubiegać się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych do pracodawców, którzy zgłosili gotowość utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.

  Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie:

  • praktycznej nauki zawodu dorosłych
  • przyuczenia do pracy dorosłych

  realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

  Praktyczna nauka zawodu dorosłych

  umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy.

  Przyuczenie do pracy dorosłych

  ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przez instytucję szkoleniową wybraną przez MUP zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

  Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2018 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zarejestrowanych w MUP w Lublinie, z uwzględnieniem dostępnych środków Funduszu Pracy

  Forma przygotowania zawodowego dorosłych

  Prognozowana liczba tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

  Prognozowana liczba uczestników przygotowania zawodowego dorosłych

  Prognozowana wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych

  Praktyczna nauka zawodu

  0

  0

  0

  Przyuczenie do pracy dorosłych

  0

  0

  0

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Anna Bobel 2018-01-12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1785

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl