• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy

  Pośrednictwo pracy polega na:

  • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
  • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
  • udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy aktualnych ofert pracy
  • kierowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy na wolne miejsca pracy przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, poszukujących pracy i wymagań pracodawcy, niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
  • informowaniu bezrobotnych o możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia
  • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

  Pośrednictwo pracy jest realizowane nieodpłatnie, zgodnie z następującymi zasadami:

  • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy i pracodawców
  • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy
  • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
  • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy podawane jest do wiadomości bezrobotnych
   i poszukujących pracy.

  Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

   • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy
   • giełd pracy organizowanych w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większa grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowiska, w jednym lub kilku zawodach. Dzięki możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcą
    i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.
   • targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy przez większą liczbę pracodawców. W targach pracy oprócz pracodawców biorą udział, także instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy.

   

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie przyjmuje od pracodawców dokonane osobiście, na piśmie lub z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej zgłoszenie oferty pracy.

  Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

  • pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej "osobą wskazaną przez pracodawcę", oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji,
  • zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej "klasyfikacją zawodów i specjalności", nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z  uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
  • oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
  • postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego:
  • a)  upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
  • b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach.

  Każda oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, jest upowszechniana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie poprzez:

  • podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w siedzibie MUP w Lublinie
  • zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES, wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG
  • przekazanie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia w ich siedzibach
  • inne formy przekazu, jeżeli MUP w Lublinie posiada takie możliwości.

  Ze względu na zakres informacji o pracodawcy dostępny dla bezrobotnych i poszukujących pracy, upowszechnianie ofert pracy może być prowadzone w formie, która:

  • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy tzw. „pośrednictwo pracy otwarte”
  • nie zawiera tych danych tzw. „pośrednictwo pracy zamknięte”.

  Pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu do wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu z nim.

  Pośrednictwo pracy zamknięte polega na publikowaniu informacji dotyczących oferty pracy bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę.

  Realizacja ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego  prowadzona jest przez pośrednika pracy, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy. Pośrednik pracy po ustaleniu, że bezrobotny lub poszukujący pracy spełnia oczekiwania pracodawcy, wydaje skierowanie do pracy.

  Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

  Skierowanie zawiera:

  • dane kierowanej osoby
  • dane dotyczące oferty pracy.

  Pracodawca informuje urząd pracy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy albo o przyczynie odmowy zatrudnienia lub przyczynach niepodjęcia zatrudnienia przez skierowaną osobę – dokonując stosownej adnotacji w formularzu skierowania.

  W przypadku braku odpowiedniej oferty pracy pośrednik może zaproponować bezrobotnemu lub poszukującemu pracy inną formę pomocy:

  • zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy
  • wizytę u doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych
  • udział w szkoleniu
  • badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności bezrobotnego do podjęcia pracy
  • staż
  • przygotowanie zawodowe dorosłych
  • prace interwencyjne
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  • wykonywanie prac społecznie użytecznych.

  Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy
  • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy.

  Odpowiednia praca to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

  Bezrobotny, który nie stawił się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, od dnia niestawienia się na okres:

  • 120 dni
  • 180 dni
  • 270 dni

  w zależności od liczby niestawiennictw.

  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni MUP w Lublinie o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

  Usługa pośrednictwa pracy świadczona jest przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 , z późn. zm), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Marcin Hec  Pośrednik pracy  81 466 52 42 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Grzegorz Puła 2016-11-21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2409

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl