• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki poszukujących pracy

  Poszukujący pracy, który:

  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,

  po zarejestrowaniu może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4.

  Osobę zarejestrowaną jako poszukującą pracy pozbawia się statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

  1) nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy, co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

  2) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,

  3) nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust.3a ustawy,

  4) złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku,

  5) pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa – pozbawienie statusu następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie.

   

  Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:

  1) po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy,

  2) od dnia niestawiennictwa,

  3) od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl  Utworzono: 2012-08-02 09:51 | Redagował: Maria Busz 2015-06-22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1798

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl