• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki bezrobotnych

  Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotnej lub poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Nr 149) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

  Osoba bezrobotna ma obowiązek:

  • informowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej, oraz zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu samego bezrobotnego oraz członków rodziny;
  • wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy,niezwłocznie po rejestracji,oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie;
  • zgłaszania się do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa następuje utrata statusu bezrobotnego na 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;
  • zawiadomienia w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku - wyrejestrowania można dokonać w trojaki sposób: osobiście w pok.105 /poza kolejnością/, za pośrednictwem poczty /przesyłając podanie i kopię umowy o zatrudnieniu/, lub drogą elektroniczną /dołączając skan umowy/;
  • powiadomić, jeżeli w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia - wówczas osoba bezrobotna nie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego, zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do podjęcia pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego - zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia należy dokonywać osobiście w pokoju 105;
  • zawiadomić Miejski Urząd Pracy w Lublinie o czasowej niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (w uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na dostarczenie zaświadczenia z przekroczeniem w/w terminu). Zwolnienie lekarskie dla bezrobotnych z prawem do świadczeń pieniężnych powinno być wystawione na druku ZUS ZLA. gdyż nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (tj. druk ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. Ponadto starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
  • przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • składać lub przesyłać Miejskiemu Urzędowi Pracy w Lublinie pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;
  • powiadomić Miejski Urząd Pracy w Lublinie o zmianie miejsca zameldowania, a  w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującą zmianą właściwości urzędu pracy, stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
  • powiadomienia Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o braniu udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Miejski Urząd Pracy w Lublinie, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
  • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:48 | Redagował: Maria Busz 2015-06-22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3964

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl