• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

  W celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osoba bezrobotna lub inna osoba uprawniona zainteresowana uzyskaniem pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zwanej „pożyczką szkoleniową” składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej.

   Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej opiniowany jest przez doradcę zawodowego.

  • O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca informowany jest na piśmie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  • Pożyczka może zostać udzielona do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.
  • Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy, licząc od dnia zakończenia szkolenia.
  • Warunki udzielenia oraz spłaty pożyczki określa Umowa pożyczki.

  W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi w terminie ustalonym w umowie. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

  Zasady udzielania pożyczki szkoleniowej określa Regulamin pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2013-08-28 11:38 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1152

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl